Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Bydd y Ddeddf hon yn newid y gwaith o reoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cafodd y Ddeddf ei phasio ar 18 Ionawr 2016, a bydd yn sicrhau bod ansawdd y gwasanaeth a’r gwelliannau i’w gwneud yn ganolog i’r gwaith o reoleiddio’r gwasanaeth, yn cryfhau’r gwaith o amddiffyn y bobl sydd ei angen, ac yn sicrhau bod y gwasanaethau’n darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel.

Mae’r Ddeddf hon yn cefnogi amcanion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n diogelu hawliau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth yn y gyfraith. 

Beth yw'r newidiadau?

 • Bydd y modd yr ydym yn cofrestru ac yn arolygu gwasanaethau yn newid.
 • Bydd ffocws ar sicrhau gwelliant yn ansawdd y gofal a’r cymorth. 
 • Bydd mwy o ffocws ar ganlyniadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau o ran eu lles. 
 • Yn 2017, cafodd Cyngor Gofal Cymru, rheoleiddiwr y gweithlu gofal cymdeithasol, enw newydd, sef Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Bydd ein harolygiadau’n canolbwyntio’n fwy ar sut y mae gwasanaethau’n sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl o ran eu llesiant.

Bydd gennym fwy o bwerau er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gweithredu’n fwy cadarn a chyflym pan fod angen. Mae’r Ddeddf yn cynyddu dyletswyddau a chyfrifoldebau pawb sy’n darparu gofal a chymorth ac rydym yn ymateb i’r heriau hyn i sicrhau ein bod ni’n barod ar gyfer y newidiadau hyn.

Byddwn yn gweithio ac yn cydweithio’n agos â Gofal Cymdeithasol Cymru i wella gwasanaethau’n barhaus. 

Cymorth i ddarparwyr

Mae amrywiaeth o adnoddau dysgu i ddarparwyr wedi cael eu cynhyrchu, i roi trosolwg o’r Ddeddf a sut y bydd yn effeithio arnoch. Ewch i’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu (Dolen allanol) i gael rhagor o wybodaeth.

Pryd fydd hyn yn digwydd?

Bydd y system newydd o reoleiddio ac arolygu gwasanaethau yn dod i rym ym mis Ebrill 2018, a bydd yn cael ei gweithredu’n llawn ym mis Ebrill 2019. 

Rydym yn dechrau’r gwaith yn awr i baratoi at y newidiadau hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau diweddaraf drwy fynychu ein digwyddiadau rhanbarthol i ddarparwyr a drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

Newidiadau arfaethedig i'r modd y gallwch wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Gofynnom am eich barn ar ein newidiadau arfaethedig yr haf diwethaf. I ddysgu mwy, ewch at ein tudalen 'Newidiadau arfaethedig i'r modd y gallwch wneud cais am wiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd'.

 • Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr?

  Rheoliadau newydd

  Bydd y rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol cyfredol yn cael eu disodli ym mis Ebrill 2018 gan reoliadau a chanllawiau statudol newydd ar gyfer cartrefi gofal, cartrefi plant, gofal cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd a llety diogel.

  Ar gyfer gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli oedolion ac eirioli, ni fydd rheoliadau newydd yn dod i rym tan Ebrill 2019.

  Rhoddir trefniadau trosiannol ar waith fel bod y Ddeddf Safonau Gofal, rheoliadau a safonau gofynnol cenedlaethol cyfredol yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes y caiff darparwyr eu cofrestru o dan y gyfraith newydd. 

  Ailgofrestru

  Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Ebrill 2019, bydd angen i gartrefi gofal, cartrefi plant, gofal cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau llety diogel ailgofrestru eu gwasanaeth. Bydd angen i'r gwasanaethau hyn hefyd ddynodi unigolion cyfrifol o dan y Ddeddf newydd.

  Byddwn yn cynnal y broses ailgofrestru'n raddol drwy gydol 2018–19. Bydd pob math o wasanaeth yn cael dyddiad penodol i ailgofrestru yn ystod y cyfnod hwn.

  Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen ‘Ailgofrestru’.

  Newidiadau o ran arolygu

  Byddwn yn diweddaru ein fframweithiau arolygu ac yn sicrhau eu bod yn unol â’r arweiniad statudol a’r rheoliadau o dan y Ddeddf newydd.

  Bydd ein cod ymarfer ar gyfer arolygu yn nodi ein dull o arolygu darparwyr o dan y Ddeddf newydd. Byddwn yn ymgynghori ynghylch y cod ymarfer hwn yn ystod hydref/gaeaf 2017.

  Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r fframweithiau arolygu newydd ar ein tudalennau Newid y ffordd yr ydym yn arolygu.

  Newidiadau o ran gorfodi

  Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn rhoi pwyslais ar wneud gwelliannau, drwy gyflwyno hysbysiadau gwella. Mae hefyd yn rhoi pwerau cryfach i ni er mwyn cymryd camau gweithredu gyda’r gwasanaethau a’r darparwyr o ansawdd gwael.

  Bydd gennym y pŵer i gyflwyno hysbysiadau cosb sefydlog, a dwyn darparwyr gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol i gyfrif yn haws.

 • Beth mae hyn yn ei olygu i aelodau o'r cyhoedd?

  Bydd y ddeddf yn darparu gofal cymdeithasol gwell i bobl Cymru. Un ffordd y mae'n gwneud hyn yw trwy sicrhau y bydd darparwyr gofal yn fwy atebol a chyfrifol os bydd pethau'n mynd o chwith.

  Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau eich bod yn cael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio fel y gallwch gymharu a gwneud dewisiadau cytbwys ynghylch gwasanaethau gofal. 

  Os ydych chi'n unigolyn sy'n derbyn gofal a chymorth, a gofalwr neu berthynas o rywun sy'n derbyn gofal a chymorth, a gennych gŵyn neu adborth ynghylch darpariaeth gofal, gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd.

  Sut i gael rhagor o wybodaeth

Ar y wefan hon

Ailgofrestru

Sut i ailgofrestru eich gwasanaeth o dan y newidiadau i'r gyfraith a ddaw yn weithredol yn Ebrill 2018

 

Ein dulliau gorfodi

Y camau y byddwn ni’n eu cymryd os nad yw darparwr gofal yn bodloni gofynion ac amodau eu cofrestriad

 

Lleoedd eraill ar y we

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder