• NewyddionNewyddion

Ceisiadau rheolwyr cofrestredig – newidiadau o fis Ionawr 2018

Mae'r newidiadau hyn yn berthnasol i gartrefi gofal, cartrefi plant, asiantaethau gofal cartref, gwasanaethau llety diogel a chanolfannau preswyl i deuluoedd yn unig.

O fis Ionawr 2018, ni fyddwn bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer rheolwyr cofrestredig ar gyfer gwasanaethau sy'n dod yn gymwys i gael eu cofrestru ym mis Ebrill 2018 o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Mae hyn yn berthnasol i'r mathau canlynol o wasanaethau yn unig:

  • cartrefi gofal
  • cartrefi plant
  • asiantaethau gofal cartref
  • gwasanaethau llety diogel
  • canolfannau preswyl i deuluoedd.

Effaith y Ddeddf yw eithrio rheolwyr o broses gofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru o fis Ebrill 2018. Gan ei bod yn cymryd 14 wythnos i brosesu cofrestriad, rydym wedi penderfynu y byddai mynnu ceisiadau gan reolwyr o hyn allan yn anghymesur.

Mae'n dal i fod yn ofynnol i ddarparwyr cofrestredig benodi rheolwr, a dylai'r rheolwr feddu ar gymwysterau priodol a bod wedi'i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. (Dolen allanol)

Beth fydd y newid hwn yn ei olygu i reolwyr?

  • O Ionawr 2018, ni fydd yn rhaid i reolwyr gyflwyno ceisiadau i gofrestru. Os bydd rheolwr yn cyflwyno cais i gofrestru gyda ni, rhoddir gwybod iddo nad yw'n ofynnol iddo wneud hynny mwyach.
  • Os cyflwynwyd cais cyn Ionawr 2018 ac nid yw'r ymgeisydd wedi cael cyfweliad unigolyn addas, byddwn yn cynnig y cyfle iddo dynnu ei gais yn ôl. Os bydd rheolwr yn dewis peidio â thynnu ei gais yn ôl, caiff cyfweliad unigolyn addas ei drefnu a bydd y broses ymgeisio'n parhau.
  • Os cafodd cais ei gyflwyno cyn Ionawr 2018 ac mae'r ymgeisydd wedi cael cyfweliad unigolyn addas, byddwn yn parhau â'r broses ymgeisio.

Os oes arnoch angen cyngor neu wybodaeth bellach, anfonwch e-bost at cssiw.riscact@gov.wales.

Ar y wefan hon

Ailgofrestru

Sut i ailgofrestru eich gwasanaeth o dan y newidiadau i'r gyfraith a ddaw yn weithredol yn Ebrill 2018

 
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Ebost Mwy

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Cadw i fyny gyda'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno ac ein newyddion diweddaraf

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder