• NewyddionNewyddion

Gall pob rhiant wneud cais am Ofal Plant Di-dreth erbyn diwedd mis Mawrth 2018

Mae Gofal Plant Di-dreth yn gynllun gan Lywodraeth y DU i helpu rhieni gyda chost gofal plant.

Gall rhieni wneud cais am Ofal Plant Di-dreth drwy ffurflen gais ar-lein (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Pan fydd rhieni wedi agor cyfrif, am bob £8 y byddant yn ei dalu i mewn, bydd Llywodraeth y DU yn talu £2 i mewn, hyd at uchafswm o £2,000 y plentyn y flwyddyn (neu £4,000 ar gyfer plant anabl). Gall hyn wedyn gael ei wario ar ofal plant a reoleiddir.

Pwy sy'n gymwys i wneud cais?

I fod yn gymwys, mae'n rhaid i rieni fod mewn gwaith (gan gynnwys hunangyflogaeth) ac yn ennill o leiaf £120 yr wythnos yr un a dim mwy na £100,000 y flwyddyn.

Mae'r cynllun ar agor i deuluoedd gyda phlant o dan 12, neu o dan 17 os oes gan y plentyn anabledd.

Gall rhieni wneud cais ar-lein gan ddefnyddio Gwasanaeth Gofal Plant Llywodraeth y DU (Saesneg yn unig, dolen allanol).

Childcare Choices

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi wedi creu gwefan Childcare Choices (Saesneg yn unig, dolen allanol) sy'n cynnwys dolen i gyfrifiannell gofal plant sy'n hawdd i'w ddefnyddio.

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys tudalen ar gyfer darparwyr gofal plant (Saesneg yn unig, dolen allanol) sy'n cynnwys pecyn o ddeunyddiau cyfathrebu.

Darparwyr gofal plant

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn annog yr holl ddarparwyr gofal plant a reoleiddir i gofrestru ar gyfer Gofal Plant Di-dreth (Saesneg yn unig, dolen allanol) nawr fel eu bod yn gallu derbyn taliadau gan rieni drwy'r cynllun.

Anfonwyd gwahoddiad at yr holl ddarparwyr gofal plant a reoleiddir yn y DU i gofrestru ar gyfer Gofal Plant Di-dreth. 

Ar gyfer darparwyr sydd wedi colli eu llythyr, neu heb dderbyn un, gallant ofyn am un newydd drwy ffonio 0300 123 4097.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Ebost Mwy

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Cadw i fyny gyda'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno ac ein newyddion diweddaraf

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder