Cam-fanteisio ar blant: gwaith amlasiantaeth lle bo plant yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, yn mynd ar goll, a bod risg y byddant yn cael eu cam-fanteisio’n rhywiol

Dyma adroddiad ar y cyd â Heddlu De Cymru.

Mae’r adroddiad yn dwyn ynghyd adborth a thrafodaethau o’r gynhadledd ar y cyd, a gafodd ei mynychu gan 120 o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys darparwyr gofal preswyl a chynrychiolwyr o heddluoedd Cymru, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, swyddfa’r Comisiynydd Plant, AGGCC a’r trydydd sector.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 

Lawrlwytho dogfennau

Lleoedd eraill ar y we

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder